Giới thiệu

Trung tâm Khoa học tính toán của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội được thành lập từ năm 2008 nhằm cung cấp các tài nguyên tính toán cho các nghiên cứu khoa học của cán bộ và sinh viên toàn trường. Trung tâm cũng là địa điểm tập hợp các giảng viên, nghiên cứu viên và sinh viên từ các khoa khác nhau làm về các hướng nghiên cứu của khoa học tính toán như Hóa học tính toán, Vật lý tính toán, Tin-sinh học, ... .

Copyright 2011 Giới thiệu. All Rights Reserved.
Joomla 1.7 templates by hostgator coupon

Profile Information

Application 0.000 seconds (+0.000); 0.31 MB (+0.308) - afterLoad
Application 0.014 seconds (+0.014); 1.26 MB (+0.954) - afterInitialise
Application 0.018 seconds (+0.004); 1.55 MB (+0.291) - afterRoute
Application 0.058 seconds (+0.041); 2.12 MB (+0.570) - afterDispatch
Application 0.061 seconds (+0.003); 2.20 MB (+0.075) - beforeRenderModule mod_menu (Cluster của Trung tâm)
Application 0.063 seconds (+0.002); 2.22 MB (+0.023) - afterRenderModule mod_menu (Cluster của Trung tâm)
Application 0.063 seconds (+0.000); 2.22 MB (-0.005) - beforeRenderModule mod_menu (Web của Trung tâm)
Application 0.066 seconds (+0.002); 2.24 MB (+0.022) - afterRenderModule mod_menu (Web của Trung tâm)
Application 0.066 seconds (+0.000); 2.23 MB (-0.006) - beforeRenderModule mod_languages (Chọn ngôn ngữ)
Application 0.069 seconds (+0.003); 2.26 MB (+0.029) - afterRenderModule mod_languages (Chọn ngôn ngữ)
Application 0.070 seconds (+0.001); 2.27 MB (+0.011) - afterRender

Memory Usage

2.29 MB (2,399,416 Bytes)

23 Queries Logged

 1. SELECT `data`
    FROM `ccs_session`
    WHERE `session_id` = 'fnuovgd08p8oi6tgftbcti48l4'
 2. DELETE
    FROM `ccs_session`
    WHERE `time` < 1552960801
 3. SELECT `session_id`
    FROM `ccs_session`
    WHERE `session_id` = 'fnuovgd08p8oi6tgftbcti48l4'
    LIMIT 0, 1
 4. INSERT INTO `ccs_session` (`session_id`, `client_id`, `time`)
    VALUES ('fnuovgd08p8oi6tgftbcti48l4', 0, 1552961701)
 5. SELECT extension_id AS "id", element AS "option", params, enabled
    FROM ccs_extensions
    WHERE `type` = 'component'
    AND `element` = 'com_users'
 6. SELECT id, rules
    FROM `ccs_viewlevels`
 7. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM ccs_extensions
    WHERE enabled >= 1
    AND type ='plugin'
    AND state >= 0
    AND access IN (1,1)
    ORDER BY ordering
 8. SELECT *
    FROM ccs_languages
    WHERE published=1
    ORDER BY ordering ASC
 9. SELECT extension_id AS "id", element AS "option", params, enabled
    FROM ccs_extensions
    WHERE `type` = 'component'
    AND `element` = 'com_languages'
 10. SELECT m.id, m.menutype, m.title, m.alias, m.path AS route, m.link, m.type, m.level,m.browserNav, m.access, m.params, m.home, m.img, m.template_style_id, m.component_id, m.parent_id,m.language,e.element as component
    FROM ccs_menu AS m
    LEFT JOIN ccs_extensions AS e
    ON m.component_id = e.extension_id
    WHERE m.published = 1
    AND m.parent_id > 0
    AND m.client_id = 0
    AND m.access IN (1,1)
    ORDER BY m.lft
 11. SELECT extension_id AS "id", element AS "option", params, enabled
    FROM ccs_extensions
    WHERE `type` = 'component'
    AND `element` = 'com_content'
 12. SELECT id, home, template, s.params
    FROM ccs_template_styles as s
    LEFT JOIN ccs_extensions as e
    ON e.element=s.template
    AND e.type='template'
    AND e.client_id=s.client_id
    WHERE s.client_id = 0
    AND e.enabled = 1
 13. SELECT a.rules
    FROM ccs_assets AS a
    WHERE a.id = 1
 14. SELECT b.rules
    FROM ccs_assets AS a
    LEFT JOIN ccs_assets AS b
    ON b.lft <= a.lft
    AND b.rgt >= a.rgt
    WHERE a.name = 'com_content'
    ORDER BY b.lft
 15. SELECT a.id, a.asset_id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.fulltext, CASE WHEN badcats.id is null THEN a.state ELSE 0 END AS state, a.mask, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.modified, a.modified_by, a.checked_out, a.checked_out_time, a.publish_up, a.publish_down, a.images, a.urls, a.attribs, a.version, a.parentid, a.ordering, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.metadata, a.featured, a.language, a.xreference,c.title AS category_title, c.alias AS category_alias, c.access AS category_access,u.name AS author,contact.id as contactid,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,ROUND( v.rating_sum / v.rating_count ) AS rating, v.rating_count as rating_count
    FROM ccs_content AS a
    LEFT JOIN ccs_categories AS c
    on c.id = a.catid
    LEFT JOIN ccs_users AS u
    on u.id = a.created_by
    LEFT JOIN ccs_contact_details AS contact
    on contact.user_id = a.created_by
    LEFT JOIN ccs_categories as parent
    ON parent.id = c.parent_id
    LEFT JOIN ccs_content_rating AS v
    ON a.id = v.content_id
    LEFT
    OUTER JOIN (SELECT cat.id as id
    FROM ccs_categories AS cat JOIN ccs_categories AS parent
    ON cat.lft BETWEEN parent.lft
    AND parent.rgt
    WHERE parent.extension = 'com_content'
    AND parent.published <= 0
    GROUP BY cat.id) AS badcats
    ON badcats.id = c.id
    WHERE a.id = 2
    AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-03-19 02:15:01')
    AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-03-19 02:15:01')
    AND (a.state = 1 OR a.state =2)
 16. SELECT c.*,CASE WHEN CHAR_LENGTH(c.alias) THEN CONCAT_WS(":", c.id, c.alias) ELSE c.id END as slug
    FROM ccs_categories as c
    LEFT JOIN ccs_categories AS s
    ON (s.lft <= c.lft
    AND s.rgt >= c.rgt) OR (s.lft > c.lft
    AND s.rgt < c.rgt)
    LEFT JOIN (SELECT cat.id as id
    FROM ccs_categories AS cat JOIN ccs_categories AS parent
    ON cat.lft BETWEEN parent.lft
    AND parent.rgt
    WHERE parent.extension = 'com_content'
    AND parent.published != 1
    GROUP BY cat.id) AS badcats
    ON badcats.id = c.id
    WHERE (c.extension='com_content' OR c.extension='system')
    AND c.access IN (1,1)
    AND c.published = 1
    AND s.id=14
    AND badcats.id is null
    AND (c.id=s.id OR c.language in ('vi-VN','*'))
    GROUP BY c.id
    ORDER BY c.lft
 17. SELECT b.rules
    FROM ccs_assets AS a
    LEFT JOIN ccs_assets AS b
    ON b.lft <= a.lft
    AND b.rgt >= a.rgt
    WHERE a.name = 'com_content.article.2'
    ORDER BY b.lft
 18. SELECT a.id, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END as slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END as catslug
    FROM ccs_content AS a
    LEFT JOIN ccs_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    WHERE a.catid = 14
    AND a.state = 1
    AND a.access = 1
    AND (a.state = 1 OR a.state = -1)
    AND (publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2019-03-19 02:15:01')
    AND (publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2019-03-19 02:15:01')
    AND a.language in ('vi-VN','*')
    ORDER BY a.created DESC
 19. UPDATE ccs_content
    SET hits = hits + 1
    WHERE id = 2
 20. SELECT m.id, m.title, m.module, m.position, m.content, m.showtitle, m.params, mm.menuid
    FROM ccs_modules AS m
    LEFT JOIN ccs_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    LEFT JOIN ccs_extensions AS e
    ON e.element = m.module
    AND e.client_id = m.client_id
    WHERE m.published = 1
    AND e.enabled = 1
    AND (m.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR m.publish_up <= '2019-03-19 02:15:01')
    AND (m.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR m.publish_down >= '2019-03-19 02:15:01')
    AND m.access IN (1,1)
    AND m.client_id = 0
    AND (mm.menuid = 104 OR mm.menuid <= 0)
    AND m.language IN ('vi-VN','*')
    ORDER BY m.position, m.ordering
 21. SELECT id,language
    FROM `ccs_menu`
    WHERE home=1
 22. SELECT m2.language, m2.id
    FROM ccs_menu as m
    LEFT JOIN ccs_associations as a
    ON a.id=m.id
    AND a.context='com_menus.item'
    LEFT JOIN ccs_associations as a2
    ON a.key=a2.key
    LEFT JOIN ccs_menu as m2
    ON a2.id=m2.id
    WHERE m.id=104
 23. UPDATE `ccs_session`
    SET `data` = '__default|a:8:{s:15:\"session.counter\";i:1;s:19:\"session.timer.start\";i:1552961701;s:18:\"session.timer.last\";i:1552961701;s:17:\"session.timer.now\";i:1552961701;s:24:\"session.client.forwarded\";s:25:\"54.82.99.169, 10.1.29.247\";s:22:\"session.client.browser\";s:40:\"CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)\";s:8:\"registry\";O:9:\"JRegistry\":1:{s:7:\"\0*\0data\";O:8:\"stdClass\":0:{}}s:4:\"user\";O:5:\"JUser\":23:{s:9:\"\0*\0isRoot\";b:0;s:2:\"id\";i:0;s:4:\"name\";N;s:8:\"username\";N;s:5:\"email\";N;s:8:\"password\";N;s:14:\"password_clear\";s:0:\"\";s:8:\"usertype\";N;s:5:\"block\";N;s:9:\"sendEmail\";i:0;s:12:\"registerDate\";N;s:13:\"lastvisitDate\";N;s:10:\"activation\";N;s:6:\"params\";N;s:6:\"groups\";a:0:{}s:5:\"guest\";i:1;s:10:\"\0*\0_params\";O:9:\"JRegistry\":1:{s:7:\"\0*\0data\";O:8:\"stdClass\":0:{}}s:14:\"\0*\0_authGroups\";a:1:{i:0;s:1:\"1\";}s:14:\"\0*\0_authLevels\";a:2:{i:0;i:1;i:1;i:1;}s:15:\"\0*\0_authActions\";N;s:12:\"\0*\0_errorMsg\";N;s:10:\"\0*\0_errors\";a:0:{}s:3:\"aid\";i:0;}}', `time` = 1552961701
    WHERE `session_id` = 'fnuovgd08p8oi6tgftbcti48l4'

20 Query Types Logged, Sorted by Occurrences.

SELECT Tables:
 1. 3 × SELECT extension_id AS "id", element AS "option", params, enabled FROM ccs_extensions
 2. 2 × SELECT b.rules FROM ccs_assets AS a LEFT JOIN ccs_assets AS b ON b.lft <= a.lft AND b.rgt >= a.rgt
 3. 1 × SELECT c.*,CASE WHEN CHAR_LENGTH(c.alias) THEN CONCAT_WS(":", c.id, c.alias) ELSE c.id END as slug FROM ccs_categories as c LEFT JOIN ccs_categories AS s ON (s.lft <= c.lft AND s.rgt >= c.rgt) OR (s.lft > c.lft AND s.rgt < c.rgt) LEFT JOIN (SELECT cat.id as id FROM ccs_categories AS cat JOIN ccs_categories AS parent ON cat.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt
 4. 1 × SELECT a.id, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END as slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END as catslug FROM ccs_content AS a LEFT JOIN ccs_categories AS cc ON cc.id = a.catid
 5. 1 × SELECT a.id, a.asset_id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.fulltext, CASE WHEN badcats.id is null THEN a.state ELSE 0 END AS state, a.mask, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.modified, a.modified_by, a.checked_out, a.checked_out_time, a.publish_up, a.publish_down, a.images, a.urls, a.attribs, a.version, a.parentid, a.ordering, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.metadata, a.featured, a.language, a.xreference,c.title AS category_title, c.alias AS category_alias, c.access AS category_access,u.name AS author,contact.id as contactid,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,ROUND( v.rating_sum / v.rating_count ) AS rating, v.rating_count as rating_count FROM ccs_content AS a LEFT JOIN ccs_categories AS c on c.id = a.catid LEFT JOIN ccs_users AS u on u.id = a.created_by LEFT JOIN ccs_contact_details AS contact on contact.user_id = a.created_by LEFT JOIN ccs_categories as parent ON parent.id = c.parent_id LEFT JOIN ccs_content_rating AS v ON a.id = v.content_id LEFT OUTER JOIN (SELECT cat.id as id FROM ccs_categories AS cat JOIN ccs_categories AS parent ON cat.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt
 6. 1 × SELECT id,language FROM `ccs_menu`
 7. 1 × SELECT m2.language, m2.id FROM ccs_menu as m LEFT JOIN ccs_associations as a ON a.id=m.id AND a.context='com_menus.item' LEFT JOIN ccs_associations as a2 ON a.key=a2.key LEFT JOIN ccs_menu as m2 ON a2.id=m2.id
 8. 1 × SELECT m.id, m.title, m.module, m.position, m.content, m.showtitle, m.params, mm.menuid FROM ccs_modules AS m LEFT JOIN ccs_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id LEFT JOIN ccs_extensions AS e ON e.element = m.module AND e.client_id = m.client_id
 9. 1 × SELECT id, home, template, s.params FROM ccs_template_styles as s LEFT JOIN ccs_extensions as e ON e.element=s.template AND e.type='template' AND e.client_id=s.client_id
 10. 1 × SELECT id, rules FROM `ccs_viewlevels
 11. 1 × SELECT `session_id` FROM `ccs_session`
 12. 1 × SELECT folder AS type, element AS name, params FROM ccs_extensions
 13. 1 × SELECT * FROM ccs_languages
 14. 1 × SELECT `data` FROM `ccs_session`
 15. 1 × SELECT m.id, m.menutype, m.title, m.alias, m.path AS route, m.link, m.type, m.level,m.browserNav, m.access, m.params, m.home, m.img, m.template_style_id, m.component_id, m.parent_id,m.language,e.element as component FROM ccs_menu AS m LEFT JOIN ccs_extensions AS e ON m.component_id = e.extension_id
 16. 1 × SELECT a.rules FROM ccs_assets AS a
OTHER Tables:
 1. 1 × UPDATE `ccs_session` SET `data` = '__default|a:8:{s:15:\"session.counter\";i:1;s:19:\"session.timer.start\";i:1552961701;s:18:\"session.timer.last\";i:1552961701;s:17:\"session.timer.now\";i:1552961701;s:24:\"session.client.forwarded\";s:25:\"54.82.99.169, 10.1.29.247\";s:22:\"session.client.browser\";s:40:\"CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)\";s:8:\"registry\";O:9:\"JRegistry\":1:{s:7:\"\0*\0data\";O:8:\"stdClass\":0:{}}s:4:\"user\";O:5:\"JUser\":23:{s:9:\"\0*\0isRoot\";b:0;s:2:\"id\";i:0;s:4:\"name\";N;s:8:\"username\";N;s:5:\"email\";N;s:8:\"password\";N;s:14:\"password_clear\";s:0:\"\";s:8:\"usertype\";N;s:5:\"block\";N;s:9:\"sendEmail\";i:0;s:12:\"registerDate\";N;s:13:\"lastvisitDate\";N;s:10:\"activation\";N;s:6:\"params\";N;s:6:\"groups\";a:0:{}s:5:\"guest\";i:1;s:10:\"\0*\0_params\";O:9:\"JRegistry\":1:{s:7:\"\0*\0data\";O:8:\"stdClass\":0:{}}s:14:\"\0*\0_authGroups\";a:1:{i:0;s:1:\"1\";}s:14:\"\0*\0_authLevels\";a:2:{i:0;i:1;i:1;i:1;}s:15:\"\0*\0_authActions\";N;s:12:\"\0*\0_errorMsg\";N;s:10:\"\0*\0_errors\";a:0:{}s:3:\"aid\";i:0;}}', `time` = 1552961701
 2. 1 × UPDATE ccs_content SET hits = hits + 1
 3. 1 × INSERT INTO `ccs_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('fnuovgd08p8oi6tgftbcti48l4', 0, 1552961701
 4. 1 × DELETE FROM `ccs_session`